Doel en toepassingsgebied

Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, rust, orde en hygiëne op en rond de ijspiste te garanderen.
Het reglement is van toepassing op alle bezoekers, ongeacht of het bezoek al dan niet plaatsvindt tijdens publieke uren. Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen.
Door het aankopen van een ticket gaat u ermee akkoord om het reglement na te leven. Dit geldt ook voor alle mondelinge aanwijzingen en richtlijnen die u tijdens uw bezoek worden meegedeeld door het toezichthoudend personeel van Keerbergen Schaatst.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dienstdoende verantwoordelijke van Keerbergen Schaatst.


Toegankelijkheid ijspiste

De ijspiste is enkel toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde openingsuren zoals deze gepubliceerd zijn op www.keerbergenschaatst.be. De organisator behoudt zich het recht voor om deze uren zonder opgave van redenen en zonder enige verwittiging vooraf te wijzigen.

Enkel personen met een geldig ticket mogen de ijspiste betreden.

Kinderen beneden de 12 jaar, niet vergezeld van een verantwoordelijke begeleider, kunnen worden geweigerd.

Iedere groepering, vereniging of school, die gebruik maakt van de ijspiste moet vergezeld zijn van een verantwoordelijke begeleider. Deze begeleider zorgt voor de goede orde en voor het naleven van het huishoudelijk reglement. De verantwoordelijke blijft ter plaatse tot na de activiteiten.

Er wordt geen toegang verleend aan mensen die tekenen van dronkenschap vertonen of wiens gedrag aanstoot geeft.

Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt (tijdelijke bezoekersstop).

Huisdieren zijn niet toegelaten, behoudens assistentiehonden.


Algemene regels

De ijspiste mag betreden worden met eigen schaatsen (ijshockey- of kunstschaatsen).

Al naar gelang voorradig kunnen ter plaatse schaatsen worden gehuurd. Bij het huren van schaatsen dient u de eigen schoenen in pand te geven voor de duur van de ontlening.

Het gebruik van een zgn. bobby of schaatsrek is toegelaten voor personen die het schaatsen nog niet machtig zijn tot een maximumleeftijd van 10 jaar. Deze hulpattributen kunnen ter plaatse ontleend worden.

Om veiligheidsredenen is het belangrijk om handschoenen te dragen. Wij raden aan om minimaal een muts en bij voorkeur een helm te dragen.

Bezoekers dienen zich respectvol te gedragen tegenover andere aanwezigen op Keerbergen Schaatst. Tijdens het schaatsen dient u rekening te houden met de andere personen op de ijspiste.

Na afloop van de schaatsbeurt moet u de ijspiste onmiddellijk verlaten.

Afval moet in de daartoe bestemde afvalbakken worden geworpen.

Bij een ongeval moet het toezichthoudend personeel van Keerbergen Schaatst onmiddellijk verwittigd worden.

Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis.

Gevonden voorwerpen moeten aan het Keerbergen Schaatst personeel worden afgegeven.


Wat mag niet:

meenemen en gebruiken van etenswaren, drank en andere genotsmiddelen op de ijspiste;

roken in de tent;

de ijspiste betreden zonder schaatsen;

schaatsen terwijl de dweilmachine op het ijs aan het werk is;

hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten;

andere schaatsers hinderen, duwen of doen vallen;

hulpattributen gebruiken als projectiel;

de ijspiste betreden met een voorwerp dat mogelijk gevaar kan opleveren voor uzelf of andere gebruikers;

met meer dan 2 personen hand in hand schaatsen;

op de omheining zitten of met schaatsen op de banken staan;

betreden van niet voor publiek toegankelijke ruimten;

zonder beperkend te zijn, worden volgende gedragingen als ongewenst beschouwd en niet getolereerd: seksuele intimidatie, agressie en geweld (verbaal en fysiek), pesten, discriminatie, diefstal, bewust in gevaar brengen van andere schaatsers.


Sanctiebepalingen

Bij eventuele beschadigingen, door de gebruiker aangebracht aan de tent, de inboedel of het materiaal van Keerbergen Schaatst of bij letsel toegebracht aan personeel, aan medegebruikers of aan derden, kan de Gemeente Keerbergen een schadevergoeding eisen. Indien de individuele verantwoordelijke niet kan worden aangeduid, zal de verantwoordelijke van de groep/school/club aansprakelijk gesteld worden.

Bij overtreding van het reglement kunnen volgende sancties worden getroffen:

onmiddellijke verwijdering van Keerbergen Schaatst, zonder recht op terugbetaling of enige vergoeding;

tijdelijke ontzegging van toegang tot Keerbergen Schaatst, zonder recht op terugbetaling of enige vergoeding;

definitieve ontzegging van toegang tot Keerbergen Schaatst, zonder recht op terugbetaling of enige vergoeding;

eisen van schadevergoeding voor beschadigd materiaal.

De sancties worden genomen door de Gemeente Keerbergen of door haar aangestelde verantwoordelijken. De verbaliserende overheid, bevoegd voor het grondgebied van Keerbergen zal, indien nodig, worden ingeschakeld.